Общее собрание Отделения

4 листопада 2016 року на базі Національного університету «Одеська юридична Академія» відбулися Загальні Збори Південно-Українського відділення САУ, на якому розглядалися такі питання:

1. Про зміни до Положення про Південно-Українське відділення САУ.

2. Про зміни до складу засновників Південно-Українського відділення САУ.

3. Про нагородження медаллю САУ «За внесок у розвиток соціології» Сакади М. О. та Ручки А. А.

4. Різне.

 

З привітанням до учасників Загальних Зборів Південно-Українського відділення САУ звернувся Президент Національного університету «Одеська юридична Академія» С. В. Ківалов.

Збори затвердили Положення про Південно-Українське відділення САУ (нова редакція) для перереєстрації Південно-Українського відділення як юридичної особи САУ згідно Постанови КМУ від 13.07.16. №440.

Щодо змін до складу засновників Південно-Українського відділення САУ, то було вирішено взяти до уваги інформацію Голови Бюро Лісеєнко О. В. про те, що склад засновників Південно-Українського відділення САУ змінам не підлягає з юридичної точки зору.

Засновниками Південно-Українського відділення САУ є Попова І. М., Панков О. А., Князєва О. В., Кунявський М. Б., Личковська О. Р.  В даний час Попова І.  М.(1931 — † 2008) є почесним членом САУ, а Панков О. А. вже не є членом САУ.

Стосовно нагородження медаллю САУ «За внесок у розвиток соціології» Сакади М. О. та Ручки А. А., то було вирішено підтримати пропозицію Інституту соціології НАН України щодо нагородження Сакади М. О. та Ручки А. А. медаллю САУ імені Б. Кістяківського «За внесок у розвиток соціології».

У «різному» піднімалося питання проведення Південно-Українським відділенням САУ Чорноморського соціологічного форуму у червні 2017 року. Також під час засідання були вручені грамоти та подарунки від Південно-Українського відділення САУ доповідачам на секції соціології Будинку Вчених, яке відбулося 17 листопада 2016 року: доценту Яценко М.А., та студенту бакалаврської програми Людовік О. Є.

 

 

 


 

 

Протокол № 2

Загальних звітно-виборних зборів

Південно-Українського відділення САУ

від  11 березня  2015 року

ПРИСУТНІ: Гансова Е.А., Каменська Т. Г., Кривошея Т.І., Кунявський М.Б., Кіоссе Л. М., Лазарева А. М. , Лісеєнко О.В., Личковська О.Р., Мосийчук Т. Є., Нікітченко О. Є. , Ніч Т. С., Никон Н. О., Онищук В.М., Полюга В.А., Побєда Н.О., Подшивалкіна В.І., Прохоренко Є.Я., Романенко С.В., Сарана Д. В., Ткач І.І., Яковлев Д. В., Ятвецька Г. В.

 

СЛУХАЛИ: Голову Бюро Південно-Українського відділення САУ Личковську О. Р. зі звітом про роботу Південно-Українського відділення САУ за поточний період.

 

Личковська О.Р: Останні звітно-виборні збори ми проводили в 2010 р.

За звітний період Південно-Українським відділенням САУ були організовані й проведені конференції: V  Міжнародна наукова конференція  «Одеські соціологічні читання з соціальних наук» «Соціально-культурна і соціально0політична інтеграція: локальний, регіональний і глобальний виміри», що відбулася 7-8 жовтня 2011 року в Інституті соціальних наук Одеського національного університету імені І.І. Мечникова; VI Міжнародна наукова конференція  «Одеські соціологічні читання з соціальних наук» «Соціально-культурна і соціально0політична інтеграція: локальний, регіональний і глобальний виміри», яка відбулась 27-28 вересня 2013 року в Інституті соціальних наук Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Четверта міжнародна науково-практична конференція  "Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві"14-15 вересня 2012 року та інш.

Члени Південно-Українського відділення САУ – професори Онищук В.М., Подшивалкіна В.І. є членами редколегії журналу Вісник ОНУ. Серія «Соціологія і політичні науки», проф. Лісеєнко О.В. є членом редколегії журналу «Перспективи». Соціально-політичний журнал» (ПНПУ імені К. Д. Ушинського), який є фаховий з соціології, журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології»(НУ «Одеська Юридична Академія»), доц. Личковська О.Р. є членом редколегії журналу «Вестник Волгоградского государственного университета, серия 7 "Философия. Социология и социальные технологи». Було продовжено роботу з фаховими науковими журналами з соціології:  Вісник ОНУ. Серія «Соціологія і політичні науки», є фаховим виданням (Постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 14.06.2007 р.), у лютому 2010 року отримав нову ліцензію ВАК як фахове видання (Постанова Президії  ВАК України № 1-05/1 від 10.02.2010 року), науково-методичний журнал «Наукові праці. Сер. Соціологія». Вид-во: МДГУ ім. П.Могили, Миколаїв). Фахове видання (Постанова президії ВАК України, протокол №  1-05/4 від 26 травня 2010 року). Відповідальний редактор – канд.філос.наук, доц., декан факультету соціології Чорноморського державного університету імені Петра Могили Ляпіна Л.А. (2 випуски щорічно). Національним університетом «Одеська юридична академія» започатковано видання нового журналу: «Актуальні проблеми філософії та соціології» (http://www.apfs.in.ua/).

Протягом звітного періоду було надруковано понад 80 наукових робіт членів регіонального відділення САУ, з них  у 2013 р. на кафедрі соціології ІСН ОНУ імені І.І. Мечникова за участю членів САУ було надруковано колективну монографію Социальные идентичности в динамике институционального и самоорганизационного / Н.А.Победа, В.М. Онищук, Э.А. Гансова, Т.Г. Каменская, А.В. Худенко, Е.В. Князева, О.Р. Лычковская, С.В. Романенко, Е.Я. Прохоренко, А.В. Ятвецкая, Т. Андреенкова, Н. Кондратьева. – Одесса: ВМВ, 2013.

Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології, д.соц.наук, проф. Подшивалкіна виступила в якості наукового редактора 3 колективних монографій - Потенціал особистості та тенденції його реалізації в умовах трансформаційних змін у суспільстві. Колективна монографія. Наукова редакція проф., д.с.н. В.І. Подшивалкиної.- Одеса, 2011.- 352 с., Подшивалкина В.И. Развитие исторической психологии и "вызовы" современности психологической науке //Историческая психология: истоки и современное состояние: монография/ под. науч.ред. И.Н.Коваля, В.И. Подшивалкиной, О.В. Яремчук. – Одесса: Одесский национальный университет, 2013. – 395 с 10-15, 2013; Соціальні технології: заради чого? яким чином? З яким результатом?/ Кол. монографія. За наук. ред. В.І.Подшивалкіної.- Одеса: Видавн. ОНУ, 2014. - 498 с.

Докт.соц.наук, професор кафедри філософії і соціології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Лісеєнко О.В. надрукувала 2 розділі в підручнику «Соціологія політики» з грифом МОН для студентів вищих навчальних закладів: Історичні етапи становлення та розвитку соціології політики; Форми, функції та фактори політичної участі. Політична поведінка, її сутність та різновиди. Соціальне незадоволення і протестна поведінка /О.В. Лісеєнко// Соціологія політики: Підручник: у 2-х частинах / За ред.. В. А. Полторака, О.В. Петрова, А. В. Толстоухова. – К: Вид-во Європейського університету, 2011. – Ч.1. – 399с. – Гл. 2.:  С. 24-46, С. 322-341; (Гриф МОН України); підготувала для студентів ВУЗів методичний посібник з соціології: Лісеєнко О. В. Соціологія: Методичний посібник з курсу за рейтингово-модульною системою навчання. – ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2013. – 32 с. Канд. соц. наук, доц. кафедри соціальних теорій НУЮА, Яценко Н.А. надрукував монографію  3.4 др.ар.

Також членами САУ Алексенцевою-Тимченко К.С., Прохоренко Є.Я., Ятвецькою Г.В., Нікон Н.М були надруковані методичні посібники і методичні вказівки. Загальна кількість – 8.

Також у березні 2011 року за участю Кунявського М.Б., Лісеєнко О.В. та Личковської О.Р. була надрукована книга пам’яті І.М. Попової «Ірина Марківна Попова. Memoria», в якій зібрано головні наукові та публіцистичні статті Ірини Марківни, інтерв’ю з нею та спогади колег, друзів, учнів до 80-річного ювілею видатного вченого.

Впродовж звітного періоду 2 філіями Південно-Українського відділення САУ були здійснені наступні дослідницькі проекти: Комплексна кафедральна тема “Дослідження інституційних змін і пошук нової ідентичності (регіональний аспект)”, За результатами дослідження було видано колективну монографію за участю членів САУ Одеської філії Социальные идентичности в динамике институционального и само организационного / Н.А.Победа, В.М. Онищук, Э.А. Гансова, Т.Г. Каменская, А.В. Худенко, Е.В. Князева, О.Р. Лычковская, С.В. Романенко, Е.Я. Прохоренко, А.В. Ятвецкая, Т. Андреенкова, Н. Кондратьева. – Одесса: ВМВ, 2013. За керівництвом проф. Побєди Н.О. та спів керівництвом к.соц.наук, доц. Ятвецької Г.В. було продовжено моніторингові дослідження (1994-2014 р.р.) ціннісних орієнтацій випускників шкіл, (2000-2014) – дослідження етнічних взаємодій і міжкультурних комунікацій у мегаполісі м. Одеси, (2003-2013) – дослідження функціонування художньої культури у міському середовищі і міжкультурних комунікацій. Під керівництвом доц. Личковської О.Р. і доц. Романенко С.В. восени 2012 року було здійснено трендові соціологічне дослідження коммуніктивних практик «Комунікативні і культурні практики у повсякденному житті одеситів» у межах нової кафедральної теми «Тенденції змін соціальних зв’язків і соціальних відносин у сучасному суспільстві». Д.соц.наук, проф. Лісеєнко О.В. У 2012, 2014 році провела загальноміські моніторингові дослідження по авторській методиці, у тому числі по політичній культурі і політичній ментальності населення Одеси. За звітний період Соціологічний інформаційно-дослідницький центр “Пульс” провів 6 соціологічних досліджень (репрезентативних вибіркових опитувань населення Одеси й Одеської області). Усього опитано більше 11 тис. респондентів, фактична погрішність вибірки коливалася в межах 2‑ 4%. У своїй  сукупності ці опитування являють собою моніторингове дослідження, що дало можливість зафіксувати й статику й динаміку соціально-економічної, політичної й етно-лінгвістичної ситуації в Одесі й Одеській області.

У результаті отриманий великий масив даних: про соціально-економічні,  зовнішньо,- і внутрішньополітичні ориєнтації і оцінки населення; ієрархії цінностей; конфесіональні уподобання; актуальні соціальні проблеми і запити мешканців Одеси й області; про динаміку оцінок економічної ситуації (індекси споживчого настрою); рівні фактичних прибутків населення  й соціальних норм прибутків; ставлення населення до різних проектів і заходів міської влади (як таких, що планувались, так і здійснених); інші аспекти соціальної ситуації в Одесі й Одеській області у звітному періоді.

Проводилася робота регіональних відділень з соціологічною молоддю (проведення шкіл молодих соціологів тощо). Так, доц. кафедри соціальних теорій НУЮА Яценко Н.А. є керівником дискусійного соціологічного клубу кафедри соціальних теорій Національного університету «Одеська юридична академія». Професор кафедри філософії і соціології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Лісеєнко О.В. приймала активну участь у виховній роботі зі студентами. У листопаді 2014 р. з кінотеатром /театром «Маски» організувала проведення для студентів ПНПУ імені К. Д. Ушинського та випускників одеських шкіл, гімназії, ліцеїв освітнього проекту «Україна: Становлення нації».   Завідувач кафедрою соціології ІСН ОНУ імені І.І. Мечникова В.М. Онищук давав рекомендаційних листів випускникам-соціологам, що брали участь у міжнародних конкурсах та програмах навчання за кордоном у межах студентської академічної мобільності.

Протягом звітного періоду члени Південно-Українського відділення САУ д.соц.наук, професор, завідувач кафедри соціології ОНУ імені І.І. Мечникова Онищук В.М. та к.соц.наук, доц. кафедри соціології ОНУ імені І.І. Мечникова, член Правління САУ Романенко С.В. брали участь в роботі шкіл молодого соціолога.

У складі нашого Південно-Українського відділення САУ є три колективних члена - Соціологічний інформаційно-дослідницький Центр «Пульс», Центр дослідження громадської думки «Наваль-експерт» (м. Миколаїв), навчальна лабораторія соціологічних та політичних досліджень факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія».

Як недоліки нашої роботи слід відмітити те, що недостатньо проводилась робота з молодими науковцями та студентами-соціологами, припинилося функціонування сайту, не було реалізації спільних наукових проектів, монографій членами Південно-Українського відділення САУ. Якщо є до мене якісь питання, будь ласка.

ЗАПИТАННЯ:

Подшивалкіна В.І .: я як член КРК - хочу зрозуміти. Не в плані критики. Чому серед витрат є покупка продуктів для кави-брейку? Але люди ж платили оргвнески і оплачували публікації.

Личковська О.Р .: нам не вистачало грошей. Не всі змогли оплатити. У 2013 році більш менш було простіше - ми навіть когось за свій рахунок запрошували - за рахунок того, що оргвнесок оплатили всі! В цей раз не всі оплатили.

Подшивалкіна В.І .: залишилося 8600 грн. - Чи була стратегія витрат? Ви внески збирали. А на що? Яка стратегія? Люди йдуть з відділення. Ми могли створити монографію - це був би стимул. Потрібно планувати спільні наукові видання. Або регіональну школу соціолога.

Полюга В.А.: необхідно внести пропозицію, щоб Бюро займалося плануванням витрат. У мене пропозиція - щодо зміни складу засновників. Давайте приймемо на зборах рішення, щоб закінчити юридичну легітимізацію нашого Відділення.

Онішук В.М .: Ви пропрацювали 4 роки, як ви думаєте, професору Поповій І.М. сподобалося б робота Південно-УКраїнського відділення САУ?

Личковська О.Р: це було б амбівалентне ставлення, не можу сказати, що був тільки негатив, позитивні моменти теж мали місце. Я не давала клятв бути гідною пам'яті І.М.Поповой. Але ці питання - можна поставити не тільки мені, але й іншим учням Попової. Наприклад Худенко А.В. Коли взагалі нічого не робилося і до Панкова А.А. Так, я не зробила все, що повинна була. Але може моїх здібностей і часу просто не вистачило на все. У нас є Бюро - і не тільки я за все відповідаю.

ОБГОВОРЕННЯ РОБОТИ ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ САУ.

ВИСТУПИЛИ:

Яковлев Д.В., професор, декан факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»:   Спасибі за доповідь, Оксана Рейнгольдівна. Тут всі самодостатні соціологи - у підсумку зусилля кожного - це САУ. Шановні колеги - давайте більше посміхатися, ми ж не ділимо ставки. Ми громадська організація. За САУ є питання. Дорогі друзі, ми увійшли до складу САУ і індивідуально і колективно. На жаль, за весь період практично не було дзвінка. Я про майбутнє - потрібна взаємодія більш тісніша. Ми сплатимо всі внески. Але нам потрібні електронні листи і вчасно нагадати нам, що робити.

Романенко С.В., доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: Ми контактуємо з Дишлевим І.А. Це у вас всередині вашої організації порушена комунікація.

Яковлев Д.А. професор, декан факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»: Я голосую за визнання роботи задовільною. Імідж соціології як науки - це не ВНЗ, не кафедра - а саме наука - соціологія важлива!!! Її позитивний імідж. Це важливо для кожного з нас і в цілому для соціології в Україні. Тому фінанси, які ми маємо, потрібно пустити на розвиток і формування позитивного іміджу.

Подшивалкіна В.І., професор кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: Якщо оцінювати - то ми оцінюємо себе самих. Як працювало правлінню бюро при І.М. Попової, звичайно, є відмінності. Але голова бюро повинен володіти якостями насамперед такими: координувати саморушні об'єкти. Цього було недостатньо. І не працював сайт, і не ясно як були витрачені гроші, і недостатньо пропагувалася робота відділення. Тобто якщо вам і не вистачило чогось - то саме організаторських функцій. Якщо щось не виходило - повноваження можна було передати комусь із Бюро. Питання праксеологічне - доручити і призначити хто відповідає. Якби були чіткі завдання - все вийшло б. Ви просто не скористалися потенціалом Бюро. І ще не зрозуміло мені, чому ми не залучаємо студентів. Нам нічим похвалитися. Хоча проводяться олімпіади, конкурси. І не залучені аспіранти. Відбулася якась приватизація відділення Вами - у нас таке потужне бюро - дайте завдання і все зроблять і підвищать авторитет. В цілому - ми всі працювали, потенціал величезний - але ми нічого не провели, жодної школи. І я впевнена, що значна частина інформації для звіту просто не доставлена ​​через недостатню комунікацію. Але, я вважаю, що роботу потрібно визнати задовільною.

Кунявский М.Б., директор Соціологічного інформаційно-дослідницького центру «Пульс»: Я теж скажу про комунікацію - це обопільний процес, тобто винна не тільки О.Р. Личковська, ми теж мало проявляли активність, це не вина тільки Голови. А робота в цілому була задовільною.

Романенко С.В., доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: я нагадаю, що САУ - це громадська організація., активність залежить від кожного з нас. Завдання Голови - це менеджерські функції, - і Оксана Рейнгольдівна з ними впоралася. Їй дісталося Південно-Українське відділення САУ в страшному стані. Ніхто ж не запитав звідки ці 8 тисяч грн.! А Бюро - нехай кожен звітує. Роботу вважаю задовільною це абсолютно точно.

Т.І. Кривошея, кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: Для проведення голосування по головним питанням наших зборів я пропоную обрати лічильну  комісію в складі 3-х чоловік.:  Кунявського М.Б., Нікон Н. В., Полюги В. А.

УХВАЛИЛИ: Одноголосно. Обрати лічильну комісію у запропонованому складі: Кунявський М.Б., Никон Н. В., Полюга В. А.

ВИСТУПИЛИ:

Кунявський М.Б.: Я пропоную визнати роботу Південно-Українського відділення САУ задовільною.

УХВАЛИЛИ: Признати роботу Південно-Українського відділення САУ задовільною за наступними результатами голосування: 22 член зборів – «за», «проти» - немає, «утрималися» - немає.

ВИСТУПИЛИ:

Личковська О. Р.: Я пропоную обрати новий склад бюро Південно-Українського відділення САУ. Які будуть пропозиції?

Були висунуті такі кандидатури: Онищук В.М., Побєда Н.О., Бєлоконь Л.П., Лісеєнко О.В., Личковська О.Р., Подшивалкіна В. І., Яковлев Д. В., Кіоссе Л. М., Сарана Д. В.

Голосували за кожного із запропонованих.

УХВАЛИЛИОбрати Бюро Південно-Українського відділення САУ у наступному складі:  Бєлоконь Л.П., Кіоссе Л. М., Лісеєнко О.В., Личковська О.Р., Онищук В.М., Побєда Н.О., Подшивалкіна В. І., Сарана Д. В.,  Яковлев Д. В.

ВИСТУПИЛИ:

Личковська О. Р.: Я пропоную обрати новий склад контрольно-ревізійній комісії. Які будуть пропозиції?

Були висунуті такі кандидатури: Полюга В. А., Прохоренко Є. Я., Никон Н. О.

УХВАЛИЛИ: Одноголосно. Обрати Контрольно-ревізійну комісію Південно-Українського відділення САУ у наступному складі: Никон Н. О., Полюга В.А., Прохоренко Є.Я.

СЛУХАЛИ:

Про обрання на посаду Голови Бюро Південно-Українського відділення САУ.

ВИСТУПИЛИ:

Подшивалкіна В. І. з пропозицією обрати Головою Бюро Південно-Українського відділення САУ доктора соціологічних наук, професора кафедри філософії та соціології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Лісеєнко О. В. Також була пропозиція обрати Головою Бюро доктора соціологічних наук, професора кафедри соціології ОНУ імені І.І. Мечникова Подшивалкіну В. І.  Подшивалкіна В. І. від посади відмовилася.

УХВАЛИЛИ: За результатами голосування (одноголосно) обрати Головою Бюро Південно-Українського відділення САУ доктора соціологічних наук, професора кафедри філософії та соціології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Лісеєнко Олену Василівну.

Лісеєнко О. В.: Шановні колеги! Дякую за довіру і буду намагатися її виправдати. На цьому пропоную Звітно-Виборні Збори Південно-Українського відділення САУ вважати закінченими. Усім спасибі.

 

 

 

Голова загальних звітно-виборних зборів

Південно-Українського відділення САУ                    О. Р. Личковська

Секретар загальних звітно-виборних зборів

Південно-Українського відділення САУ                 Т. І. Кривошея