СТАТУТ

Соціологічної асоціації України

(зі змінами, внесеними на VI зїзді Соціологічної асоціації України, який відбувся 14 квітня 2007 року у місті Харкові)

 

1. Загальні положення

1.1. Соціологічна асоціація України (далі - Асоціація) є всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднує вітчизняних, а також іноземних науковців, колективи, установи та організації, що працюють в сфері соціології.

1.2. Асоціація є самостійною юридичною особою з моменту реєстрації в Міністерстві юстиції України, має рахунки в банках, круглу печатку, штампи, відповідні бланки, символіку та іншу атрибутику, зразки якої затверджуються правлінням Асоціації. Символіка реєструється в установленому законом порядку.

1.3. Асоціація представляє та захищає інтереси членів Асоціації в різноманітних установах і організаціях в Україні та за її межами.

1.4. Діяльність Асоціації розповсюджується на територію України.

1.5. Асоціація є правонаступницею відділення Радянської соціологічної асоціації в Україні.

1.6. Асоціація діє згідно з Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.

 

2. Мета та завдання Асоціації

2.1. Метою Асоціації є сприяння розвитку соціології в Україні, методологічному та методичному забезпеченню соціологічних розробок, захисту законних інтересів соціологів України - членів Асоціації, підвищенню ними професійного рівня та кваліфікації.

2.2. Завдання Асоціації:

- сприяння визначенню пріоритетних напрямів розвитку соціології в Україні;

- сприяння інформаційному забезпеченню науковців та фахівців, що працюють в сфері соціології - членів Асоціації;

- сприяння у забезпеченні максимально можливого доступу до всіх джерел соціологічної інформації;

- сприяння пропаганді соціологічних знань серед різних верств населення;

- участь у формуванні соціологічної освіти управлінських кадрів, підготовці соціологів, впровадженні різних форм підвищення кваліфікації соціологів.

2.3. Для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах, Асоціація користується правом:

- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;

- організаційно та матеріально підтримувати інші соціологічні об'єднання та надавати допомогу в їх створенні;

- створювати установи та організації;

- одержувати від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

- виносити пропозиції до органів влади й управління;

- розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

- засновувати засоби масової інформації.

 

3. Члени Асоціації

3.1. У складі Асоціації є індивідуальні члени, колективні члени, почесні члени, асоційовані члени.

3.2. Індивідуальні члени Асоціації:

3.2.1. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути фахівці та науковці, які працюють в галузі соціології, визнають Статут Асоціації, визнають Професійний кодекс соціолога України, беруть участь в її діяльності, сплачують членські внески.

3.2.2. Прийняття в індивідуальні члени Асоціації здійснюється на підставі письмової заяви вступника та письмових рекомендацій двох індивідуальних членів Асоціації.

3.2.3. Рішення про прийняття в індивідуальні члени Асоціації приймає бюро територіального Відділення Асоціації, де мешкає вступник. Рішення Відділення про прийняття затверджує Правління Асоціації. Питання про прийняття в індивідуальні члени Асоціації вирішується відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх членів бюро Відділення та Правління Асоціації.

3.2.4. Відмова в прийнятті в індивідуальні члени Асоціації може бути оскаржена на З'їзді Асоціації. Рішення останнього є остаточним.

3.2.5. Індивідуальним членам Асоціації видаються членські квитки за зразком, що затверджується Правлінням Асоціації. Членські квитки виготовляються та оформлюються Правлінням Асоціації і підписуються Президентом Асоціації.

3.2.6. Індивідуальні члени Асоціації мають право:

- брати участь у зібраннях Відділення Асоціації за місцем проживання з правом вирішального голосу;

- обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації;

- брати участь у заходах, що проводить Асоціація;

- публікувати на пріоритетних засадах свої наукові праці в друкованих органах Асоціації;

- використовувати з науковою метою наукові, методичні, інформаційні та інші матеріали, що є у розпорядженні Асоціації;

- користуватися матеріальною базою Асоціації у порядку, що встановлюється Правлінням Асоціації.

- брати участь у роботі дослідницьких комітетів та інших структур, що утворюються Асоціацією для виконання своїх завдань.

3.2.7. Індивідуальні члени Асоціації зобов'язані:

- працювати в галузі соціології;

- визнавати Статут Асоціації;

- визнавати Професійний кодекс соціолога України;

- брати участь в діяльності Асоціації;

- сплачувати членські внески.

3.3. Колективні члени Асоціації:

3.3.1. Колективним членом Асоціації можуть бути трудові колективи наукових установ, вищих навчальних закладів та їх підрозділів (факультетів, кафедр, лабораторій, відділів, центрів тощо), підприємств, організацій, установ, громадські об'єднання, інші організації, що ведуть роботу в сфері соціології.

3.3.2. Рішення про прийняття в колективні члени Асоціації приймає бюро територіального Відділення Асоціації, де знаходиться вступник, на підставі рішення колективу організації з проханням про прийняття у колективні члени Асоціації. Рішення Відділення про прийняття затверджує Правління Асоціації. Питання про прийняття в колективні члени Асоціації вирішується відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів бюро Відділення та Правління Асоціації.

3.3.3. Колективним членам Асоціації видаються свідоцтва за зразком, що затверджується Правлінням Асоціації. Свідоцтва виготовляються та оформлюються Правлінням Асоціації і підписуються Президентом Асоціації.

3.3.4. Колективний член Асоціації має право:

- делегувати своїх представників для участі у зібраннях Відділення Асоціації за місцем знаходження колективного члена Асоціації;

- брати участь у заходах, що проводить Асоціація;

- використовувати з науковою метою наукові, методичні, інформаційні та інші матеріали, що є у розпорядженні Асоціації;

- користуватися матеріальною базою Асоціації у порядку, що встановлюється Правлінням Асоціації;

- брати участь у роботі дослідницьких комітетів та інших структур, що утворюються Асоціацією для виконання своїх завдань.

3.3.5. Колективний член Асоціації зобов'язаний:

- сприяти реалізації заходів, що проводить Асоціація згідно з своїми завданнями;

- інформувати Асоціацію про результати своєї роботи, проведеної в сфері соціології;

- сприяти реалізації проектів, які виконує Асоціація згідно з своїми завданнями;

- займатися пропагандою та розповсюдженням соціологічних знань;

- регулярно сплачувати членські внески.

3.3.6. Для роботи у зборах Відділення колективний член Асоціації направляє свого повноважного представника, повноваження якого завірені письмово. Представник колективного члена на зборах Відділення має право одного голосу.

3.4. Почесні члени Асоціації:

3.4.1. Почесним членом Асоціації можуть бути обрані громадяни України та іноземні громадяни, які мають видатні заслуги в сфері соціології та практичного застосування результатів соціологічних досліджень.

3.4.2. Почесний член обирається відкритим голосуванням на З'їзді Асоціації за пропозицією Правління Асоціації більшістю голосів присутніх.

3.4.3. Почесним членам Асоціації видаються дипломи за зразком, що затверджується Правлінням Асоціації. Дипломи виготовляються та оформлюються Правлінням Асоціації і підписуються Президентом Асоціації.

3.5. Асоційовані члени Асоціації:

3.5.1. Асоційованим членом Асоціації може бути учнівська молодь, яка отримує соціологічну освіту, визнає Статут Асоціації, Професійний кодекс соціолога України, бере участь в її діяльності, сплачує членські внески.

3.5.2. Прийняття в асоційовані члени Асоціації здійснюється на підставі письмової заяви вступника та письмових рекомендацій двох індивідуальних членів Асоціації.

3.5.3. Рішення про прийняття в асоційовані члени Асоціації приймає Бюро територіального Відділення Асоціації, де мешкає вступник. Рішення Відділення про прийняття в асоційовані члени є остаточним та направляється до Правління Асоціації для повідомлення. Питання про прийняття в асоційовані члени Асоціації вирішується відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх членів бюро Відділення Асоціації.

3.5.4. Відмова в прийнятті в асоційовані члени Асоціації може бути оскаржена на загальних зборах Відділення Асоціації. Їх рішення є остаточним.

3.5.5. Асоційовані члени Асоціації мають право:

- брати участь у зібраннях Відділення Асоціації з правом дорадчого голосу;

- брати участь у заходах, що проводить Асоціація;

- публікувати свої наукові праці в друкованих органах Асоціації;

- використовувати з науковою метою наукові, методичні, інформаційні та інші матеріали, що є у розпорядженні Асоціації;

- користуватися матеріальною базою Асоціації у порядку, що встановлюється Правлінням Асоціації;

- брати участь у роботі Дослідницьких комітетів та інших структур, що утворюються Асоціацією для виконання своїх завдань.

3.5.6. Асоційовані члени Асоціації зобов'язані:

- успішно отримувати соціологічну освіту, наполегливо здобувати соціологічні знання;

- визнавати Статут Асоціації;

- визнавати Професійний кодекс соціолога України;

- брати участь в діяльності Асоціації;

- сплачувати членські внески.

3.6. Колективні, індивідуальні або асоційовані члени за невиконання своїх обов'язків виключаються з колективних, індивідуальних або асоційованих членів Асоціації. Рішення про виключення з колективних, індивідуальних або асоційованих членів приймає Бюро територіального Відділення Асоціації, де знаходиться член Асоціації. Рішення Відділення про виключення затверджує Правління Асоціації. Питання про виключення з колективних, індивідуальних або асоційованих членів Асоціації вирішується відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх членів Бюро відділення та Правління Асоціації. Рішення про виключення може бути оскаржене на З'їзді Асоціації. Рішення останнього є остаточним.

 

4. Структура та керівні органи Асоціації

4.1. Вищим органом Асоціації є З'їзд.

4.2. З'їзд проводиться не рідше ніж один раз у чотири роки.

4.3. Рішення про проведення З'їзду приймає Правління Асоціації. Правління Асоціації своїм рішенням визначає норми представництва делегатів від Відділень окремо для індивідуальних та колективних членів. Позачерговий З'їзд скликається за рішенням Правління Асоціації або за рішеннями двох третин Відділень Асоціації.

4.4. Делегати З'їзду обираються на загальних зборах Відділень відкритим голосуванням. Рішення про обрання делегатів приймається більшістю голосів присутніх на загальних зборах Відділення.

4.5. З'їзд є правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше двох третин обраних делегатів.

4.6. У виключну компетенцію З'їзду входить:

4.6.1. Прийняття Статуту Асоціації, внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації.

4.6.2. Обрання

- Президента строком на чотири роки (одна й та ж сама людина може бути обрана Президентом САУ не більше, ніж на два строки поспіль);

- членів Правління у кількості 19 чоловік строком на чотири роки;

-  контрольно-ревізійної комісії Асоціації у складі трьох осіб строком на чотири роки:

1) голови КРК (одна та ж сама людина може бути обрана головою не більше, ніж на два строки поспіль),

2) заступника голови,

3) секретаря.

- Комісії з професійної етики соціолога у складі п'яти осіб строком на чотири роки:

1) голови комісії (одна та ж сама людина може бути обрана головою не більше, ніж на два строки поспіль),

2) заступника голови,

3) секретаря,

4) членів комісії.

4.6.2.1. Кількісний склад Правління, зокрема, кількість Віце-президентів визначається з'їздом Асоціації. Віце-президенти обираються у кількості трьох осіб.

4.6.2.2. З'їзд Асоціації окреслює перелік обов'язків членів Правління за функціональною спрямованістю: Міжнародна діяльність, Організаційна діяльність тощо.

4.6.3. Визначення основних напрямів роботи Асоціації на звітний період.

4.6.4. Розгляд апеляцій членів Асоціації, адресованих З'їзду.

4.6.5. Реалізація права власності на майно та кошти Асоціації.

4.6.6. Прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Асоціації.

4.7. Рішення З'їзду приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на З'їзді, відкритим або таємним голосуванням (за вибором делегатів), за виключенням рішення про реорганізацію або ліквідацію Асоціації, яке приймається, якщо за це рішення проголосують не менше двох третин делегатів, обраних на З'їзд.

4.8. На період між З'їздами діяльністю Асоціації керує Правління.

4.8.1. До складу Правління входять Президент, Віце-президенти, члени Правління.

4.8.2. Кількісний склад Правління визначається З'їздом Асоціації.

4.8.3. Правління Асоціації:

- визначає кількість Віце-президентів та обирає Віце-президентів із свого складу;

- затверджує вченого секретаря Правління Асоціації за поданням Президента;

- приймає рішення про проведення З'їзду Асоціації;

- організовує виконання рішень З'їзду Асоціації;

- визначає план діяльності Асоціації на поточний рік;

- затверджує структуру Асоціації;

- приймає рішення про створення структурних підрозділів Асоціації, затверджує їх Положення;

- приймає рішення про створення з метою виконання статутних завдань і цілей госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством;

- затверджує рішення про прийняття та виключення індивідуальних і колективних членів Асоціації;

- призначає редакторів друкованих органів Асоціації та визначає склад їх редакційних колегій,

- встановлює сумісно із головами територіальних відділень розміри внесків членів Асоціації;

- заслуховує звіти Президента, керівників структурних підрозділів Асоціації;

- затверджує кошториси витрат на поточний рік та звіти про їх виконання;

- розглядає заяви та пропозиції членів Асоціації, що направлені на адресу Правління.

4.8.4. Правління проводить свої засідання не рідше разу на три місяці (на квартал).

4.8.5. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини членів Правління.

4.8.6. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні Правління.

4.8.7. Рішення Правління може прийматися шляхом візування рішення членами Правління.

4.8.8. Засідання Правління скликаються за рішенням Президента або не менше третини членів Правління.

4.8.9. Члени Правління САУ мають право бути присутніми на засіданні КРК з правом дорадчого голосу. Запрошення членів Правління на засідання КРК є обов"язком Голови КРК та здійснюється не пізніше, аніж за два тижня до дня засідання. Водночас надається проект порядку денного запланованого засідання.

4.9. Правління очолює Президент Асоціації.

4.9.1. Один і той же член Асоціації не може бути обраний Президентом Асоціації більше двох разів підряд.

4.9.2. Президент Асоціації:

- організує діяльність Асоціації згідно з її завданнями;

- скликає засідання Правління та головує на них;

- користується правом першого підпису фінансових документів;

- діє згідно з законодавством від імені Асоціації без спеціального доручення, представляє Асоціацію у всіх органах, закладах та організаціях;

- розпоряджається майном та коштами Асоціації, укладає угоди, видає довіреності, відкриває рахунки в банках;

- здійснює від імені Асоціації майнові та немайнові права і зобов'язання, виступає позивачем та відповідачем у суді та арбітражі;

- у межах своїх повноважень видає накази, інструкції, дає вказівки;

- відповідно до трудового законодавства приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Асоціації;

- на З'їзді Асоціації надає звіт про роботу Асоціації.

4.10. Основу Асоціації складають її Відділення.

4.10.1. Відділення створюються при наявності не менше трьох індивідуальних та колективних членів Асоціації.

4.10.2. В своїй діяльності Відділення керується Статутом Асоціації, Положенням про Відділення, що не суперечить Статуту Асоціації. Положення про Відділення затверджуються Правлінням Асоціації.

4.10.3. Відділення може бути самостійною юридичною особою, мати печатку, штампи, рахунки в банку. В цьому випадку реєстрація Відділення відбувається у встановленому законом порядку та за письмовою згодою Правління Асоціації. Відділення без статусу юридичної особи легалізуються шляхом повідомлення про заснування в установленому законом порядку.

4.11. З метою сприяння більш ефективній розробці актуальних проблем соціології, організації наукових досліджень в структурі Асоціації можуть створюватись на громадських засадах Дослідницькі комітети. Дослідницькі комітети створюються рішенням Правління Асоціації і в своїй діяльності керуються Положенням про Дослідницькі комітети, затвердженим Правлінням Асоціації.

4.12. З'їзд Асоціації обирає Контрольно-ревізійну комісію.

4.12.1. Контрольно-ревізійна комісія:

- здійснює контроль за виконанням рішень З'їзду Асоціації,

- проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Асоціації, Правління Асоціації, Відділень Асоціації.

4.12.2. До складу Контрольно-ревізійної комісії входять голова, заступник голови, секретар.

4.12.3. Члени Контрольно-ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданнях Правління Асоціації, загальних зборах Відділень з правом дорадчого голосу.

4.12.3.1. Запрошення членів КРК на засідання Правління САУ, загальних зборів кожного відділення САУ є обов'язком Президента САУ, голови Бюро регіонального відділення САУ та відбувається не пізніше, аніж за два тижня до дня засідання. Водночас надається проект порядку денного запланованого засідання.

4.12.4. Засідання Контрольно-ревізійної комісії проводиться у разі необхідності, але не рідше одного разу на півроку. Рішення Контрольно-ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії.

5. Кошти та майно Асоціації

5.1. Асоціація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів.

5.2. Асоціація також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

5.3. Кошти Асоціації складаються з:

- внесків індивідуальних членів;

- внесків асоційованих членів;

- внесків колективних членів;

- грошових коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;

- пасивних доходів;

- надходжень від здійснення статутної діяльності Асоціації;

- надходжень від господарської та іншої комерційної діяльності створених госпрозрахункових установ і організацій, заснованих підприємств.

5.4. Фінансова діяльність Асоціації здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, спрямована на виконання статутних завдань, не є підприємницькою або іншою прибутковою діяльністю.

Обсяги внесків членів САУ визначаються рішенням зїзду САУ, виходячи з розміру мінімальної зарплати в Україні:

- індивідуальний член САУ сплачує внесок (як вступний, так і річний) у обсязі 25 грн.;

- асоційований член САУ сплачує внесок (як вступний, так і річний) у обсязі 5 грн.;

- колективний член САУ сплачує внесок (як вступний, так і річний) у обсязі однієї мінімальної зарплатні.

5.6. Відділення відраховує частину своїх коштів до Правління Асоціації. Розмір відрахувань встановлюється сумісним рішенням Правління Асоціації та голів територіальних відділень.

5.7. Асоціація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6. Припинення діяльності Асоціації

6.1. Припинення діяльності Асоціації може бути проведене шляхом ліквідації чи реорганізації за ухвалою З'їзду Асоціації або за рішенням суду.

6.2. У випадку ліквідації Асоціації З'їзд або орган, що прийняв рішення про ліквідацію

Асоціації, призначають Ліквідаційну комісію, яка проводить всі необхідні заходи.

6.3. Кошти та майно Асоціації, в тому числі в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами, і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених чинними законодавчими актами України, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

6.4. Ліквідація вважається завершеною, а Асоціація ліквідованою з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

7. Зміни та доповнення до Статуту

7.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються З'їздом Асоціації. Рішення приймається більшістю голосів делегатів, присутніх на З'їзді.

7.2. Про внесені зміни та доповнення до Статуту в 10-денний термін повідомляється реєструючий орган.