Положення про Південноукраїнське відділення САУ

Затверджено Загальними зборами

ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКОГО

ВІДДІЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ

АСОЦАЦІЇ УКРАЇНИ Протокол № 01/16 від

«05» грудня 2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ

СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Одеса, 2016 рік
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦАЦІЇ УКРАЇНИ (далі – Відділення) є структурним підрозділом — місцевим відділенням всеукраїнської громадської організації — Соціологічної асоціації України (далі – Асоціація), яка об’єднує вітчизняних, а також іноземних науковців, колективи, установи та організації, що працюють в сфері соціології.

1.2. Найменування Відділення:

1.2.1. Повне найменування:

українською мовою: ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦАЦІЇ УКРАЇНИ;

1.2.2. Скорочене найменування:

українською мовою: ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ САУ.

1.3. Відділення є самостійною юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має рахунки в банках, круглу печатку, штампи, відповідні бланки, символіку та іншу атрибутику, зразки якої затверджуються Бюро Відділення. Символіка реєструється в установленому законом порядку.

1.4. Відділення об’єднує вітчизняних науковців, колективи та організації, що працюють у сфері соціології. Відділення представляє та захищає інтереси членів Відділення в різноманітних установах і організаціях в Україні та за її межами.

1.5. Відділення діє згідно з Конституцією України, Законом України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», чинним законодавством, Статутом Асоціації та цим Положенням.

1.6. Місцезнаходження Відділення: 65058, Україна, місто Одеса, Французький бульвар, будинок 24/26.

1.7. Організація є неприбутковою, недержавною та некомерційною, здійснює діяльність зі статусом юридичної особи, як непідприємницьке товариство, основною метою якої не є отримання прибутку (неприбуткова організація).

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ВІДДІЛЕННЯ

2.1. Метою Відділення є задоволення та захист законних правових, соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів членів Відділення.

2.2. Відділення діє на принципах добровільного об’єднання. членів, які належать до сфери працівників соціології; самоврядування, взаємодопомоги і співробітництва, невтручання у професійний процес, вільного вибору форм і методів професійної діяльності.

2.3. Відділення незалежне у своїй статутній діяльності від органів державної влади і місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій.

2.4. Професійна спрямованість Відділення, пов’язана з професійною діяльністю соціологічних працівників, забезпеченню соціологічних розробок, захисту законних інтересів соціологів, і з усіма процесами, які витікають з цього.

2.5. Завдання та цілі Відділення:

– сприяння визначенню пріоритетних напрямів розвитку соціології в Україні;

– сприяння інформаційному забезпеченню науковців та фахівців, що працюють в сфері соціології — членів Відділення;

– сприяння у забезпеченні максимально можливого доступу до всіх джерел соціологічної інформації;

– сприяння пропаганді соціологічних знань серед різних верств населення;

– участь у формуванні соціологічної освіти управлінських кадрів, підготовці соціологів, впровадженні різних форм підвищення кваліфікації соціологів.

– сприяння підвищенню ролі соціологів у суспільно-політичному, економічному і культурному житті; посилення їх впливу на процес розвитку суспільства;

– захист професійних інтересів та прав соціологів, їх професійної репутації;

– свівпраця в реалізації державних програм та інших заходів, спрямованих на підтримку інститутів освіти та науки, соціологічного співтовариства.

2.6. Для здійснення цілей і завдань, визначених у цьому Положенні, Відділення в установленому чинним законодавством порядку здійснює свою діяльність у наступних формах:

– сприяє розширенню наукових зв’язків та співробітництва соціологів – членів Відділення, в тому числі із закордонними вченими, іноземними та міжнародними науковими організаціями;

– підтримує членів Відділення у проведенні ними соціологічних досліджень;

– інформує членів Відділення про зміст і результати соціологічних досліджень;

– проводить конференції, семінари, вебінари, фестивалі, школи, майстер-класи, воркшопи та інші науково-організаційні заходи з питань соціології без мети отримання прибутків чи доходів від таких заходів;

– проводить соціологічні дослідження, приймає участь у реалізації соціальних, культурно-просвітницьких, економічних та інших проектів в рамках завдань Відділення та Асоціації;

– приймає участь у забезпеченні проведення експертних оцінок діяльності соціологічних служб та інших установ, організацій, що займаються соціологічними дослідженнями;

– сприяє участі українських соціологів у конференціях та інших науково-організаційних заходах у країні та за кордоном;

– створює юридичні особи (товариства, підприємства), що сприяють виконанню статутних напрямів, захисту прав членів Відділення;

– вступає в громадські спілки, в тому числі міжнародні;

– сприяє проведенню міжнародної діяльності;

– сприяє співпраці з інститутами Національної академії наук України, іншими науковими та маркетинговими установами, науковцями та фахівцями, що займаються вивченням соціальних процесів;

– проводить заснування засобів масової інформації;

– здійснює в установленому порядку видавничу діяльность;

– представляє та захищає права і інтереси своїх членів в органах державної влади і місцевого самоврядування, в інших громадських об’єднаннях;

–  виступає як учасник цивільно-правових відносин, набуває майнових і немайнових прав для досягнення мети Відділення;

– одержує від органів влади різних рівнів інформацію, необхідну для виконання статутних цілей і напрямів, а також розповсюджує інформацію про діяльність Відділення та Асоціації, пропагує свої ідеї, мету;

– проводить заходи спільно з іншими організаціями, цілі і напрями яких співпадають з такими організаціями, як Відділення.

3. ПРАВА ВІДДІЛЕННЯ

3.1. Відділення має право:

  • представляти та захищати права і законні інтереси своїх членів;
  • брати участь у розробленні нормативно-правових актів щодо діяльності Відділення та статусу соціологічних працівників;
  • здійснювати заходи з соціально-економічної підтримки та благодійництва;
  • володіти, користуватися і розпоряджатися майном на правах власника відповідно до законодавства України та за для здійснення статутної діяльності.
  • на недоторканність її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Відділенню. Особисті немайнові права Відділення захищаються відповідно до Цивільного кодексу України.
  • Відділення користується іншими правами, передбаченими законами України.

4. ЧЛЕНИ ВІДДІЛЕННЯ ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА

4.1. У складі Відділення є індивідуальні члени (члени).

4.2. Індивідуальні члени Відділення:

4.2.1. Індивідуальними членами Відділення можуть бути фахівці та науковці, які працюють в галузі соціології, визнають Статут Асоціації та це Положення, визнають Професійний кодекс соціолога України, беруть участь в її діяльності, сплачують членські внески.

4.2.2. Прийняття в індивідуальні члени Відділення здійснюється на підставі письмової заяви вступаючого та письмових рекомендацій двох індивідуальних членів Асоціації.

4.2.3. Рішення про прийняття в індивідуальні члени Відділення приймає Бюро Відділення та затверджує Правління Асоціації. Питання про прийняття в індивідуальні члени Відділення вирішується відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх членів бюро Відділення та Правління Асоціації.

4.2.4. Відмова в прийнятті в індивідуальні члени Відділення може бути оскаржена на загальних зборах Відділення та на з’їзді Асоціації. Рішення останнього є остаточним.

4.2.5. Індивідуальним членам Відділення видаються членські квитки за зразком, що затверджується Правлінням Асоціації.

4.2.6. Індивідуальні члени Відділення мають право:

– брати участь у зібраннях Відділення з правом вирішального голосу;

– обирати та бути обраними до керівних органів Відділення;

– брати участь у заходах, що проводить Відділення;

– публікувати на пріоритетних засадах свої наукові праці в друкованих органах Відділення та Асоціації;

– використовувати з науковою метою наукові, методичні, інформаційні та інші матеріали, що є у розпорядженні Відділення та Асоціації;

– користуватися матеріальною базою Відділення у порядку, що встановлюється Бюро Відділення.

– брати участь у роботі Дослідницьких комітетів та інших структур, що утворюються Відділенням та Асоціацією для виконання своїх завдань.

4.2.7. Індивідуальні члени Відділення зобов’язані:

– працювати в галузі соціології або в соціальній сфері суспільства;

– визнавати Статут Асоціації та це Положення;

– визнавати Професійний кодекс соціолога України;

– брати участь в діяльності Відділення;

– сплачувати членські внески.

4.5.  Членство у Відділенні припиняється у випадках:

– добровільного припинення членства у Відділенні;

– виключення з членів Відділення;

– автоматичного припинення членства у Відділенні.

4.6. Добровільне припинення членства у Відділенні здійснюється шляхом подання письмової заяви Бюро Відділення. Рішення Загальних зборів Відділення у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подачі заяви.

4.7. Члена Відділення може бути виключено з Відділення рішенням Загальних зборів Відділення  за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:

– невиконання статутних обов’язків, в тому числі порушення Положення, а також невиконання рішень Загальних зборів та Бюро Відділення в межах його компетенції або порушення правил і норм, прийнятих Загальними зборами Відділення або Бюро, які є обов’язковими для всіх членів;

– поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам або діловій репутації Відділення або її членів.

Рішення про виключення з колективних та індивідуальних членів приймає Бюро Відділення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 2/3 членів Бюро Відділення. Рішення Бюро Відділення про виключення затверджує Правління Асоціації.

4.8. Рішення про виключення може бути оскаржене на загальних зборах Відділення або на з’їзді Асоціації. Рішення останнього є остаточним.і оскарженню не підлягає.

4.9. Припинення членства наступає автоматично і не потребує прийняття рішення у наступних випадках:

– виявлення невідповідності вимогам щодо членства у Відділенні, у тому числі несплата членських внесків;

– смерті особи.

5. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ВІДДІЛЕННЯ

5.1. Вищим органом Відділення є Загальні збори Відділення (далі також — Збори).

5.2. Збори проводяться не рідше одного разу на один рік.

5.3. Рішення про проведення Зборів приймає Бюро Відділення. Чергові та Позачергові Збори скликаються за рішенням Бюро Відділення або за рішеннями 10% членів Відділення.

5.4. Збори є правомочними, якщо в їх роботі беруть участь не менш половини членів Відділення.

5.5. У виключну компетенцію Зборів входить:

5.5.1. Прийняття Положення про Відділення, внесення змін та доповнень до нього.

5.5.2. Обрання складу Бюро, Голови Відділення, Контрольно-ревізійної комісії Відділення строком на два роки.

5.5.3. Визначення основних напрямів роботи Відділення на звітний період.

5.5.4. Розгляд апеляцій членів Відділення, адресованих Зборам.

5.5.5. Реалізація права власності на майно та кошти Відділення;

5.5.6. Прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Відділення.

5.6.Рішення на Загальних зборах приймаються простою більшістю голосів присутніх на Зборах. Рішення Загальних зборів може прийматися методом поштового опитування: ініціатор проведення позачергових зборів надсилає поштовим відправленням з повідомленням про вручення питань, які підлягають вирішенню. Кожен член Відділення в строк 30 днів з моменту отримання такого повідомлення зобов’язаний надати свою відповідь у письмовому поштовому порядку, на питання поставлені на обговорення. Якщо до ініціатора проведення Зборів методом письмового опитування не надійшла відповідь впродовж 30 днів з моменту вручення питань Члену Відділення його голос по всім питанням зараховується як позитивний.

5.7. На період між Зборами діяльністю Відділення керує Бюро.

5.7.1. До складу Бюро входять Голова Відділення, заступник Голови Відділення, члени Бюро.

5.7.2. Кількісний склад Бюро визначається Зборами, кількість членів Бюро не може бути менше ніж 3 (три) особи, які обираються строком на 5 років.

5.7.3. Бюро Відділення:

– обирає відповідального секретаря Бюро Відділення за поданням Голови;

– організовує виконання рішень Зборів;

– організовує поточну роботу Відділення;

– визначає план діяльності Відділення на поточний рік;

– приймає рішення про створення з метою виконання статутних завдань і цілей товариств та підприємств із статусом юридичної особи, а порядку встановленому законодавством. Ці рішення затверджуються Правлінням Асоціації:

– призначає редакторів друкованих органів Відділення та визначає склад їх редакційних колегій;

– заслуховує звіти Голови Відділення; затверджує кошториси витрат на поточний рік та звіти про їх виконання;

– розглядає заяви та пропозиції членів Відділення, що направлені на адресу Бюро;

– вирішує інші питання, що пов’язані з організацією поточної роботи Відділення.

5.7.4. Бюро проводить свої засідання не рідше одного разу на півроку.

4.7.5. Засідання Бюро є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини членів Бюро.

5.7.6. Рішення Бюро приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні Бюро. У випадку рівного розподілу голосів – голос Голови відділення вважається вирішальним.

5.7.7. У виключних випадках рішення Бюро може прийматися шляхом візування рішення членами Бюро, що з об’єктивних причин не можуть взяти участь у засіданні.

5.7.8. Засідання Бюро скликаються за рішенням Голови Відділення або не менше третини членів Бюро.

5.8. Бюро очолює Голова Відділення.

5.8.1. Голова Відділення:

– організовує поточну роботу Бюро;

– скликає засідання Бюро та головує на них;

– діє згідно з законодавством від імені Відділення без спеціального доручення, представляє Відділення у всіх органах, закладах та організаціях, розпоряджається майном та коштами Відділення, укладає угоди, видає довіреності, відкриває рахунки в банках;

– здійснює від імені Відділення майнові та немайнові права і зобов’язання, виступає позивачем та відповідачем у суді та арбітражі;

– у межах своїх повноважень видає накази, інструкції, дає вказівки, відповідно до трудового законодавства приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Відділення;

– організує діяльність Відділення згідно з його завданнями.

5.9. З метою сприяння більш ефективній розробці актуальних проблем соціології, організації наукових досліджень в структурі Відділення можуть створюватись на громадських засадах Дослідницькі комітети. Дослідницькі комітети створюються рішеннями Бюро Відділення, які затверджуються Правлінням Асоціації, і в своїй діяльності керуються Положенням про Дослідницькі комітети, затвердженим Правлінням Асоціації.

5.10. У випадку, коли Голова Відділення не здатен виконувати свої функції, у зв`язку зі станом здоров`я, усі повноваження переходять до Заступника Голови Відділення на період до скликання позачергових Загальних зборів. У цьому випадку позачергові Загальні збори мають відбутися не пізніше двох місяців з моменту передачі/переходу повноважень до Заступника Голови Відділення для обрання нового складу Бюро.

             Голова Відділення за невиконання покладених на нього обов’язків може бути усунений з посади рішенням Загальних зборів членів Відділення. Ініціювати питання про звільнення Голови Відділення можна на вимогу не менш ніж 1/2 частини з числа Членів Відділення. Питання про звільнення Голови Відділення вирішується простою більшістю голосів.

5.11. На штатних працівників Відділення поширюється законодавство України про працю, соціальне страхування, соціальне забезпечення.

5.12. Голова Відділення від імені Бюро не рідше ніж 1 раз на рік звітує перед членами Відділення відносно діяльності, прийнятих рішень Відділення. Звітування відбувається шляхом направлення індивідуальних письмових звітів на адресу кожного з членів.

5.13. Будь-яке рішення Бюро або Голови Відділення може бути оскаржено шляхом винесення скарги на розгляд позачергових Зборів, але не пізніше ніж 30 днів з моменту винесення оскаржуваного рішення.

5.14.Загальні Збори обирають Ревізійну комісію.

4.15.1. Ревізійна комісія:

– здійснює контроль за виконанням рішень Зборів;

– проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Відділення.

5.15.2. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми па засіданнях Бюро Відділення з правом дорадчого голосу.

5.15.3. Засідання Ревізійної комісії проводиться у разі необхідності, але не рідше одного разу на півроку. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії.

5.15.4. Один раз на рік звіт Голови Відділення про діяльність Відділення в календарному році та звіт Ревізійної комісії про цільове використання коштів та майна Відділення за той же період надаються до Правління Асоціації. Термін подачі звітів — до 7 лютого року, наступного за звітним.

6. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

ТА ОСКАРЖЕННЯ ЇХНІХ ДІЙ

 6.1. Порядок звітування керівних органів Відділення перед Загальними зборами членів:

6.1.1.До порядку денного кожних чергових Загальних зборів Членів Відділення обов’язково включається звіт Голови Відділення, стосовно діяльності Бюро. Голова Відділення звітує за наступними пунктами:

– напрями діяльності протягом року Відділення;

– напрямів витрат коштів Відділення;

– фінансового стану Відділення;

– майна, яке знаходиться на балансі Відділення;

– проведені громадські заходи за рік та їх результати;

– оголошення планової програми діяльності Відділення на наступний рік.

6.1.2. У випадку, коли Голова Відділення не здатен виконувати свої функції та виступити на Загальних зборах у зв’язку зі станом здоров’я — на Загальних зборах звітує Заступник Голови Відділення;

6.1.3. Список пунктів за якими звітує Голова Відділення не може бути звужений, але на його власний розсуд може бути розширений.

6.1.4. Голова Ревізійної комісії звітує лише після проведення перевірок діяльності Відділення.

6.1.5. Голова Ревізійної комісії звітує на перших позачергових Загальних зборах, які мають відбутися після проведеної перевірки.

6.1.6. Звіт Голови Ревізійної комісії має висвітлювати результати проведеної перевірки.

6.1.7. До порядку денного кожних чергових Загальних зборів Членів Відділення обов’язково включається звіти керівників відокремлених підрозділів, в які включаються наступні питання:

– напрями діяльності протягом року відокремленого підрозділу Відділення;

– напрямів витрат коштів відокремленого підрозділу Відділення;

– проведені громадські заходи за рік та їх результати.

6.1.8. Список пунктів за якими звітує Керівник Відокремленого підрозділу Відділення не може бути звужений, але на його власний розсуд може бути розширений.

6.2. Оскарження дій та рішень керівних органів Відділення:

6.2.1. Кожен член Відділення має право оскаржити рішення, дії та бездіяльності керівних органів Відділення.

6.2.2. Скарги на рішення керівних органів відокремлених підрозділів, Бюро та Голови Відділення розглядаються позачерговими Загальними Зборами Відділення.

7.2.3. Скарга на дії або рішення керівних органів подається не пізніше ніж 30 днів з дати їх вчинення або винесення.

6.2.4. Скарга надсилається членом Відділення на адресу Відділення, яке має не пізніше ніж три робочі дні з моменту її надходження винести рішення про ініціювання проведення Позачергових зборів, про що письмово, або методом електронної розсилки повідомити всіх членів Відділення, Загальні збори Членів скликаються не пізніше ніж через 30 днів з моменту отримання скарги Відділення

6.2.5. Контроль за своєчасним, неупередженим та справедливим виконанням рішень, прийнятих Загальними зборами за скаргами членів здійснює Ревізійна комісія.

7. АКТИВИ (КОШТИ ТА МАЙНО) ВІДДІЛЕННЯ

7.1. Відділення набуває право власності на активи (кошти та інше майно), передані йому членами або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

7.2. Відділення не веде підприємницької діяльності, яка спрямована на одержування прибутку. Фінансова діяльність Відділення здійснюється відповідно до вимог законодавства України. Фінансова діяльність Відділення спрямована на виконання статутних завдань, не є підприємницькою або іншою прибутковою діяльністю.

7.3. Активи Відділення складаються з:

– внесків індивідуальних членів;

– надходжень від господарської та іншої комерційної діяльності створених заснованих підприємств та товариств;

– спонсорських внесків;

– коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

– дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги;

– участі в грантових програмах з цільовим використанням коштів, від партнерських громадських організацій, благодійних фондів, що фінансуються з державних або місцевих бюджетів, співпраці з іноземними урядовими та неурядовими організаціями;

–  цільові субвенції з бюджетів різного рівня.

– інших внесків, що не заборонені чинним законодавством.

7.4. Відділення відраховує частину своїх коштів до Правління Асоціації. Ці кошти використовуються на виконання статутних завдань Асоціації. Розмір відрахувань встановлюється Правлінням Асоціації.

7.5. Розміри внесків членів Відділення встановлюються рішенням Загальних зборів.

7.6. Активи Відділення використовуються на виконання його завдань.

7.8. Відділення, створені ним товариства та підприємства зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах Державної фіскальної служби та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7.9. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб Відділення та Асоціації;

7.10. Доходи (прибутки) Відділення та Асоціації використовуються включно для фінансування видатків на їх утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

7.11.У випадку припинення діяльності Відділення (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) відбувається передача всіх  активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

7.12. Вся бухгалтерська звітність про діяльність Відділення має відкритий характер і є доступною кожному члену Відділення та Асоціації.

8. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Відділення може засновувати або вступати в міжнародні творчі організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати. Підтримувати прямі міжнародні контакти і здійснення заходів,  що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

8.2. Відділення може без посередньо здійснювати свою діяльність за межами України в інтересах держави та Асоціації.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛЕННЯ

10.1. Припинення діяльності Відділення може бути здійснено шляхом її реорганізації або саморозпуску.

10.2. Рішення про реорганізацію або саморозпуск Відділення приймається рішенням Загальних зборів, якщо за це рішення проголосують не менше ¾ членів, присутніх на Зборах. Це рішення затверджується Правлінням Асоціації.

10.3.  Загальні збори Відділення, прийнявши рішення про саморозпуск Відділення, створюють ліквідаційну комісію або доручають керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Відділення, як юридичної особи.

10.4. У випадку припинення діяльності Відділення (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) відбувається передача всіх  активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

10.5. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

11. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Зміни та доповнення до Положення приймаються Загальними зборами Відділення. Рішення приймається 3/4 голосів учасників Зборів.

11.2. Про прийняті зміни Відділення повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації у термін, визначений законодавством України.